Modul 4

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et forholdsvis enkelt sprog i hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå indholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et forholdsvis enkelt og tydeligt udtalt sprog
• kan kommunikere mundtligt i et forholdsvis enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde
• har tilegnet sig basale skriftsprogsfærdigheder, herunder
• kan læse korte tekster, bestående af yderst enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed; har kendskab til det fonematiske princip og har begyndende forståelse af det morfematiske princip
• kan skrive yderst enkle sætninger, som indeholder ord, der forekommer hyppigt i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold, samt skrive lydrette en- og tostavelsesord, når den fornødne tid er til rådighed
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark
• eventuel aktuel arbejdspraktik/beskæftigelse
• erhvervsstruktur og jobmuligheder i lokalsamfundet
• Uddannelse, fx
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• familieformer
• fritidsaktiviteter
• Danmark geografisk og i tal (fx indbyggertal, de største landsdele og byer mv. i store træk, vejr og årstider)
• hverdagens talbehandling.

Modulprøven

Testmål:

Kursisten skal
1. lytte:
• kombinere spørgsmål og svar, sætte kryds (5 min.)
• kigge på billeder, lytte til monolog, finde billede og skrive et tal (1 + 4 min.)
• kigge på billeder, lytte til dialog, finde billede og skrive et tal (1 + 4 min.)
2. læse:
• sætte streg efter et ords rod
• læse og sætte x ved den tekst, der passer til et billede
• læse en tekst og sætte det rigtige ord ind på en tom plads
3. skrive:
• skrive navn, adresse og personnummer mv. uden forlæg
• skrive 6 relevante sætninger om et bestemt emne
4. tale:
• Fortælle om et af 2 emner eller projekter. (2 + 3 min.)
• Tale med partner om to emner på skift – spørgsmål og svar (2 x ½ + 2 min.)

Sidst opdateret: 20.10.2014