Modul 1

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere mundtligt på dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et mindre udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå hovedindholdet i yderst enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen
• kan kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes
• har tilegnet sig basale skriftsprogsfærdigheder, herunder
• kan genkende få, hyppigt forekommende, skrevne ord i relation til et meget begrænset udsnit af konkrete, almindelige hverdagsforhold, når den fornødne tid er til rådighed
• kan skrive sit navn, når den fornødne tid er til rådighed
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark
• Uddannelse, fx
• eventuel skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport
• måltider, indkøb, priser
• hverdagens talbehandling.

Modulprøven

Testmål:

Tale:
Kursisten skal 
• svare på seks spørgsmål om kursistens data (5 minutter)
• tale med en partner om personer på et billede fra ministeriet eller om et af læreren godkendt billede. ( 2x ½ + 2 min.)

Sidst opdateret: 20.10.2014