Prøve i Dansk 1

Danskprøver 01

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve ligger før den mundtlige. Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges parvis. I tilfælde af et ulige antal prøvedeltagere aflægges prøven af tre prøvedeltagere i sidste forløb, mens den aflægges individuelt i tilfælde af forfald.

Den skriftlige del
• Læseforståelse: Består af 2 delprøver.
• Skriftlig fremstilling: Består af 3 delprøver.
Der gives én samlet karakter for den skriftlige del.

Den mundtlige del
Består af to delprøver:
• Delprøve 1 består af 2 opgaver: Et interview og en monolog med spørgsmål.
• Delprøve 2 består af to opgaver med interaktion.
Der gives én samlet karakter for den mundtlige del.

Alle ordbøger må benyttes ved den skriftlige prøve, dog ikke ved prøven i læseforståelse.
Der gives 2 karakterer som nævnt ovenfor.
Man kan ikke dumpe til prøven.
Der er ikke mulighed for sygeeksamen.

Beskrivelse af de enkelte delprøver


SKRIFTLIG DEL

Formålet med prøven er at vurdere, om prøvedeltageren kan
• bruge forskellige læsemåder,
• overføre faktuelle informationer og skrive formelle og uformelle henvendelser.

1. Læseforståelse (2 delprøver)

Man prøves i forskellige læsemåder:

1. Intensiv læsning af informerende eller fortællende tekster (man skal kunne læse omhyggeligt og forstå detaljer, budskab og sammenhængen i en tekst).
 
2. Skimme og punktlæse informations- eller opslagsmateriale (man skal hurtigt kunne finde konkrete oplysninger og væsentlige detaljer i en tekst).

Der må ikke benyttes ordbøger til denne delprøve.

Tekster i alt: ca. 3 normalsider.

Hvis der indgår opslagstekster kan antallet af normalsider forøges med ca. 2 normalsider.

Teksterne kan både være autentiske, evt. tilpassede til prøven, eller konstruerede.

Tidsforbrug i alt delprøve 1 og 2: 1½ time (60 minutter + 30 minutter).

2. Skriftlig fremstilling (3 delprøver)

1. Man skal kunne overføre faktuelle oplysninger fra en tekst i en korrekt form.
2. Man skal kunne skrive en formel henvendelse i et forholdsvis enkelt og forståeligt sprog, som passer til situationen. Man skal kunne fortælle, beskrive og stille spørgsmål i forbindelse med hverdagsemner.
3. Man skal kunne skrive en uformel henvendelse i et forholdsvis enkelt og forståeligt sprog, som passer til situationen. Man skal kunne fortælle, beskrive og stille spørgsmål i forbindelse med hverdagsemner.

Tidsforbrug i alt delprøve 1, 2 og 3: 1 time.


MUNDTLIG DEL

Mundtlig kommunikation

Formålet med prøven er at vurdere, om prøvedeltageren kan
• forstå enkel kommunikation, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet,
• fortælle om almindelige hverdagsforhold,
• indgå i interaktion, herunder udveksle synspunkter, beskrive og begrunde,
• udtrykke sig forståeligt i et enkelt, sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed.
Prøven består af et interview, en monolog og interaktion mellem de to prøvetagere.

Der er ingen forberedelsestid.

Delprøve 1

 

 

 

 

Prøvedeltagerne interviewes først én ad gangen og skal give konkrete svar på mundtligt stillede spørgsmål. Dernæst holder de på skift et oplæg på 2-3 minutter uden medvirken fra eksaminator. Prøvegrundlaget er enten et gennemført projektarbejde eller et emne, som prøvedeltagerne har valgt at tale om.

Delprøve 2

 

 

 

 

Prøvetagerne får ved lodtrækning tildelt et ark med et billede, en billedserie eller lignende på begge sider. Den første opgave består i på skift at stille hinanden spørgsmål om emnet, mens den anden svarer.
Efter fem minutter går man videre til opgave 2, hvor de nu på baggrund af en liste med stikord skal diskutere med hinanden uden medvirken af eksaminator.

Prøvetid for begge delprøver inklusive votering i alt: ½ time.
Ved individuel prøveaflæggelse: 20 minutter.
Ved aflæggelse med tre prøvedeltagere: 45 minutter

Sidst opdateret: 31.08.2019