Undervisning i mundtligt dansk med henblik på perfektionering og automatisering

Dette er et undervisningstilbud for personer, hvortil der stilles høje krav til de mundtlige færdigheder i dansk.
I mange tilfælde skyldes kravet personernes beskæftigelse, hvor en væsentlig del består i kontakt og samtale med kunder, klienter, patienter, studerende, kolleger eller andre, der har dansk som modersmål.
Undervisningsforløb tilbydes både som eneundervisning og som holdundervisning.
For at sikre den enkelte kursist det optimale udbytte tilrettelægges undervisningen - i samarbejde med kursisten/kursisterne - på den ene side ud fra dennes/deres reelle kunnen og på den anden side dennes/deres mål og behov.
Undervisningens individuelle karakter indebærer også, at prisen for et forløb fastsættes ved aftale.
Se nærmere beskrivelse af undervisningstilbuddet nedenfor.

Undervisning i mundtligt dansk med henblik på perfektionering og automatisering

Undervisningen tager ikke udgangspunkt i en på forhånd  fastlagt plan eller et på forhånd udarbejdet materiale. Den tager alene afsæt i:

 – på den ene side - de færdigheder og den forståelse af det danske sprog, som kursisten viser sig at være i besiddelse af under de forekommende kommunikationssituationer og

 - på den anden side - de kommunikative behov og ønsker, som kursisten giver udtryk for at have. 

Undervisningen vil således være hængt op mellem på den ene side kursistens reelle kunnen og på den anden side kursistens motivation for (lyst til eller indsete nødvendighed af) at kunne noget mere.

Under samtalerne ved hver mødegang forsøger læreren at få så klart et indtryk som muligt af kursistens reelle sproglige kompetencer og færdigheder såvel som af manglerne i kursistens passive og aktive forråd af danske ord og vendinger, samt af manglerne i kursistens mestring af syntaksen (sætningsbygning), morfologien (orddannelse og -bøjning),  fonetikken (sproglydene og deres frembringelse), fonologien (sproglydenes funktion) og prosodien (bl.a. tryk, rytme, og intonation).

Dette  indtryk er afgørende for lærerens forberedelse og udformning af øvelser til den følgende mødegang.    Øvelserne konstrueres sådan, at de både imødekommer kursistens konkrete kommunikative behov og ønsker, men også sådan, at de forøger kursistens indsigt i de bagvedliggende regler og strukturer, og derved tjener til en forbedret og mere sikker sprog-udfoldelse på dansk

Da det drejer sig om undervisning i mundtligt dansk, og dermed også i udtale, har øvelserne en sådan karakter, at de ikke blot tilgodeser behovet for forøgelse af ordforrådet og beherskelse af syntaksen og morfologien, men at de også har fokus på hørelsen og optræningen af denne, og - sidst, men ikke mindst – at de giver mulighed for en udstrakt - nærmest ubegrænset - optræning af taleorganernes muskulatur og udvikling af de dermed forbundne neuroner og centre i hjernen. - Derfor består øvelserne som standard af tre dele:

1) Beskrivelse af et sprogligt fænomen. Det være sig af konceptuel (betydningsmæssig/begrebslig), syntaktisk, morfologisk, fonetisk, fonologisk eller prosodisk art, som kursisten ikke mestrer eller ikke tidligere har haft kendskab til.

2) Replikker (i skriftlig form), hvori det sproglige fænomen forekommer, men som kursisten samtidig har brug for at kunne, og som denne selv har været med til at udforme.

3) Replikkerne bearbejdet gennem lydprogrammet, Audacity, således at kursisten kan:

       a) høre dem udtalt af en indfødt (læreren),

       b) selv indtale dem, 

       c) sammenligne egen-udtalen med den indfødtes udtale.

a), b) og c) skal kursisten foretage på egen hånd (uden for mødegangen/hjemme) og gentage, ind til perfektion og automatisering er opnået.

En mødegang vil typisk bestå af tre afsnit:

1) Gennemgang af øvelsen/øvelserne, der blev givet sidste mødegang, og som kursisten har arbejdet med hjemme, - afsluttet med en vurdering af kursistens udbytte.

 2) Gennemgang af en ny øvelse/nye øvelser og lærerens aflevering af den/dem . Afleveringen sker ved, at læreren overfører øvelsesmaterialet til kursistens USB-stik,  en Dropbox-konto eller lign., hvorfra kursisten kan hente det så tit og længe, som det måtte ønskes.

3) Kursisten og lærerens fælles rammesætning og planlægning af øvelsesmaterialet, som læreren skal udarbejde til kursisten til næste mødegang.

Sidst opdateret: 20.10.2017