Modul 4

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et enkelt, men sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed i hyppigt forekommende kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå indholdet i enkel kommunikation om almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et tydeligt udtalt sprog med en vis grad af kompleksitet
• kan kommunikere mundtligt i et enkelt, men sammenhængende og flydende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed om almindelige hverdagsforhold på en forståelig og situationstilpasset måde
• kan finde information og forstå indholdet i et bredt udsnit af tekster, der i et forholdsvis komplekst sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og udfylde forholdsvis komplicerede blanketter
• kan formulere sig skriftligt i et forholdsvis sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed på en forståelig og situationstilpasset måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• rådighedspligt og pligten til at være aktivt jobsøgende
• beskrivelse af kompetencer og udarbejdelse af enkelt cv
• jobmuligheder
• jobsøgningsmetoder, fx annoncelæsning i trykte og elektroniske medier, jobsamtale, udarbejdelse af ansøgning
• Uddannelse, fx
• uddannelsesmuligheder i Danmark
• undervisningsformer i det danske uddannelsessystem
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• samfundets grundlæggende værdier, fx ligestilling, børns rettigheder, trosfrihed
• uskrevne regler
• Danmark før og nu, fx fra landbrugs- til industrisamfund, ind- og udvandringer mv.

Modulprøven

Testmål:

Kursisten skal

1. lytte: 
• lytte til korte monologer, læse spørgsmål, skrive kortsvar (6 + 5 min.)
• lytte til en monolog, fange 6 informationer, skrive kortsvar (7 + 5 min.)
• lytte til en dialog, fange 6 informationer, skrive kortsvar (6 + 5 min.)
2. læse:
• skanne opslagstekster og finde informationer, give korte svar (15 min.)
• læse en fortællende tekst og give korte svar på spørgsmål (20 min.)
• læse en fortællende tekst og sætte det rigtige ord ind på en tom plads (10 min.)
• kombinere informationer med tekster, skrive et bogstav (10 min.)
3. skrive:
• vælge mellem at
- læse et brev, skrive et brev og besvare spørgsmålene
- eller skrive en historie ud fra et billede, minimum 125 ord (45 min.)
• skrive et indlæg om et emne og argumentere for egne synspunkter, minimum 100 ord. (60 min.)
4. tale:
• tale om
- en af 3 romaner (blå serie),
- eller om en af 2 romaner (blå serie) og en sagprosatekst,
- eller tale om et af 2 emner eller projekter (2+3 min.)
• diskutere et emne og argumentere med partner. (½+4 min.)

Sidst opdateret: 11.06.2019