Modul 1

Mål

Målet med undervisningen er, at kursisten i relation til arbejde, uddannelse samt hverdagsliv og medborgerskab
• kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er bekendt, herunder
• kan forstå hovedindholdet i enkel kommunikation om konkrete og almindelige hverdagsforhold, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen
• kan kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog om konkrete og almindelige hverdagsforhold på en forståelig måde, når den eventuelle samtalepartner bidrager til, at kommunikationen lykkes
• kan finde konkret information i et mindre udsnit af tekster og læse enkle tekster, der i et yderst enkelt sprog omhandler konkrete og almindelige hverdagsforhold; kan læse og
udfylde helt enkle blanketter med personlige data; har kendskab til forskellige afkodningsstrategier: det fonematiske princip, stavelseslæsning, det morfematiske
princip og ordbilledlæsning
• kan formulere sig skriftligt i et yderst enkelt sprog på en forståelig måde om konkrete og almindelige hverdagsforhold
• har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil.

Indhold

I undervisningen arbejdes der med sprogtilegnelse i relation til:
• Arbejde, fx
• eventuel tidligere beskæftigelse og beskæftigelsesønsker i Danmark
• Uddannelse, fx
• skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet samt eventuelle uddannelsesønsker i Danmark
• aktuel danskuddannelse og undervisningshverdagen
• Hverdagsliv og medborgerskab, fx
• præsentation, familie, døgnets rytme (daglige rutiner), fritid, transport
• måltider, indkøb, priser
• bolig (boligformer og boligens indretning)
• institutioner i lokalsamfundet (børneinstitutioner, skoler, bibliotek, posthus, bank, læge/tandlæge mv.).

Modulprøven

Testmål:

Tale:

Kursisten skal
• tale om
-  en af 3 romaner
-  eller om en af 2 romaner og en sagprosatekst,
-  eller tale om et af 2 emner eller projekter. (2+3 min.) 
• tale med partner om
- 1-3 personer på et foto fra ministeriet
- eller 1-3 personer på et godkendt privat foto. (2x½+2 min)

Sidst opdateret: 11.06.2019