Studieprøven

(Aflægges i Aarhus)

Studieprøven i dansk som andetsprog repræsenterer det danskfaglige niveau, der normalt er adgangskrav til videregående uddannelser.

Prøvens formål er at vise prøvedeltagerens kommunikative kompetence i form af almene dansksproglige færdigheder inden for læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Studieprøven består af en skriftlig del og en mundtlig del. Den skriftlige del ligger forud for den mundtlige del.

Den skriftlige del omfatter:
1. Læseforståelse (der er tre delprøver)
2. Skriftlig fremstilling
Den skriftlige del foregår på én dag.

Den mundtlige del omfatter::
1. Lytteforståelse (der er to delprøver)
2. Mundtlig kommunikation
Prøven i lytteforståelse foregår 1-2 uger efter den skriftlige prøve. Herefter går der yderligere mindst 7 dage før prøven i mundtlig kommunikation.

Bedømmelse
Der gives en karakter for hver af de fire discipliner: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Prøverne i de fire discipliner skal bestås med mindst karakteren 2. Prøveniveauet svarer til det fælleseuropæiske niveau, som i Europarådets Common European Framework hedder "Effective Operational Proficiency" (C1).

En prøvedeltager, der indstiller sig til Studieprøven, indstiller sig både til den skriftlige og mundtlige del af prøven. Bestås kun den ene af de to dele i en prøvetermin, kan prøvedeltageren indstille sig til den del af prøven, som ikke blev bestået i næste eller følgende prøveterminer.

Der udstedes kun prøvebevis, hvis både den skriftlige og mundtlige del af prøven er bestået. Der kan dog på anmodning udstedes en attestation for henholdsvis skriftlig og mundtlig del af prøven, hvis ikke hele Studieprøven er bestået.


Beskrivelse af de enkelte delprøver


SKRIFTLIG DEL:

1. Læseforståelse (ordbøger må ikke benyttes)

Der indgår tre delprøver.

Delprøve 1:

Tekst på ca. 30 normalsider (et katalog eller lign.), hvortil der er stillet 20 spørgsmål. Opgavetypen er kortsvar. Teksten skal skannes for at uddrage specifikke informationer.

Delprøve 2:

Opgavetypen er hul-udfyldning (se 2A nedenfor) og/eller kortsvar (se 2B nedenfor). Tekstlængden i de to delprøver tilsammen udgør ca. 5 normalsider.
Teksten/teksterne skal læses intensivt for at forstå indholdet i detaljer og uddrage det væsentlige.
2A: Tekst, hvor udvalgte dele er fjernet. De fjernede dele findes på et særskilt ark. Prøvedeltageren skal rekonstruere teksten.
2B: Sagprosatekst med spørgsmål.

Delprøve 3:

Tekst på 1-2 normalsider, hvor der er fjernet 15 ord, fulgt af en side med fire multiple-choice muligheder til hvert af de 15 ord. Prøvedeltageren må i hvert tilfælde vælge, hvilket af de fire ord, der bedst fuldender sætningen (hul-udfyldning).
Der skal nærlæses og udnyttes syntaktisk og leksikalsk viden.

Tidsforbrug for del 1, del 2 og del 3 i alt: 1 time 30 minutter


2. Skriftlig fremstilling
(dansk-dansk ordbøger må benyttes)

Der kan vælges mellem tre opgaver, som emnemæssigt adskiller sig fra hinanden. Emnerne er almene og af humanistisk, samfundsmæssig eller naturvidenskabelig karakter. Besvarelsen skal i alt fylde ca. 400 ord.

Hver af de tre opgaver er forsynet med fire spørgsmål, som skal besvares.

1. Prøvedeltageren skal ud fra en fakta-information (kort tekst og/eller graf) analysere og videregive den faktuelle information.
2. Prøvedeltageren skal forklare årsagen til situationen/tendensen, som fakta-informationen viser.
3. Prøvedeltageren skal formulere sin mening om muligheder for konstruktiv ændring/løsning af den fremlagte problemstilling.
4. Prøvedeltageren skal tage stilling til et udsagn, som knytter sig til opgavens problemstilling. (Besvarelsen af dette spørgsmål skal udgøre min. 25 % af den samlede besvarelse).

Det forventes, at prøvedeltageren kan analysere og videregive faktuel information, ræsonnere perspektivere, vurdere og give eksempler, tage stilling til udsagn og underbygge med relevant sammenhængende argumentation.

Det forventes desuden, at prøvedeltageren kan udtrykke sig umiddelbart forståeligt, præcist og nuanceret med en høj grad af korrekthed.

Tidsforbrug: 3 timer.


MUNDTLIG DEL:

1. Lytteforståelse (dansk-dansk ordbøger må benyttes)

Der indgår to delprøver.

Delprøve 1

En tekst oplæses to gange. Prøvedeltageren tager under oplæsningen noter og besvarer efterfølgende 10 spørgsmål med kortsvar.

Delprøve 2:

Opgavearket er en tekst med 30 tomme pladser, hvor der mangler fra et til fire ord. Teksten oplæses tre gange og prøvedeltageren udfylder herunder de tomme pladser på opgavearket. Til sidst er der 10 minutter til ordbogsopslag.

Tidsforbrug: 1 time.

På dagen, hvor der afholdes prøve i lytteforståelse, udleveres et opgaveark med tre emner, som prøvedeltageren skal forberede sig på til prøven i mundtlig kommunikation.
Under hvert emne er der nævnt nogle områder, som prøvedeltageren kan komme ind på under prøven.

Emnerne kan ligge inden for samfundsvidenskab, humaniora, økonomi, medicin og teknik.
Prøvedeltageren forbereder sig til prøven ved at søge information om emnerne i: radio, TV, internet, aviser, tidsskrifter, leksika, fagbøger etc. Prøvedeltageren forbereder et ark med noter til hvert emne.

Noterne må bestå af stikord og faktuelle informationer. Arket må medbringes ved prøven.

Tidligst syv dage efter prøven i lytteforståelse afholdes prøven i mundtlig kommunikation..

2. Mundtlig kommunikation

Ved prøven tildeles deltageren ét af de tre emner ved lodtrækning. Prøvedeltageren starter med at præsentere sig selv (herunder uddannelse, evt. arbejdserfaring, fremtidsplaner), (ca. 2 minutter).

Derefter kommer et oplæg på ca. 5 minutter, hvor prøvedeltageren præsenterer emnet. Prøvedeltagere vælger selv, hvilken del/hvilke dele af emnet han/hun ønsker at fokusere på.

Efter oplægget indleder eksaminator en samtale med prøvedeltageren. Der stilles spørgsmål, der er relateret til emnet, og som får prøvedeltageren til at fortælle, beskrive, forklare, argumentere, diskutere og vurdere (ca. 10–12 minutter).

Prøvedeltageren forventes at kunne fortælle, beskrive, forklare, vurdere, argumentere for egne synspunkter og at kunne udtrykke sig umiddelbart forståeligt, præcist, varieret og flydende. Det forventes desuden, at prøvedeltageren kan udtrykke sig i længere, sammenhængende og struktureret form.

Prøvetid: 30 minutter (inkl. votering).

Sidst opdateret: 18.05.2014