Prøve i Dansk 3

Danskprøver 01

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve ligger før den mundtlige. Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges parvis. I tilfælde af et ulige antal prøvedeltagere aflægges prøven af tre prøvedeltagere i sidste forløb, mens den aflægges individuelt i tilfælde af forfald.

Den skriftlige del
• Læseforståelse: Består af 2 delprøver. Der gives én samlet karakter.
• Skriftlig fremstilling: Består af 2 delprøver. Der gives én samlet karakter.

Den mundtlige del
Består af to delprøver:
• Delprøve 1 består af to opgaver: Et interview og en monolog.
• Delprøve 2 består af to opgaver: En interaktion og en diskussion.
Der gives én samlet karakter for den mundtlige del.

Alle ordbøger må benyttes ved prøven.
Der gives 3 karakterer som nævnt ovenfor.
Man kan ikke dumpe til prøven.
Der er ikke mulighed for sygeeksamen.

Beskrivelse af de enkelte delprøver
 

SKRIFTLIG DEL

Formålet med prøven er at vurdere, om prøvedeltageren kan
• bruge forskellige læsemåder,
• skrive formelle/uformelle breve eller lignende,
• skrive en længere, sammenhængende fremstilling om et emne.

1. Læseforståelse (2 delprøver)

Man prøves i forskellige læsemåder:

1. Skimme og punktlæse informations- eller opslagsmateriale (man skal kunne læse hurtigt og finde konkrete oplysninger i en tekst samt i et vist omfang søge oplysninger, som er relevante for et forudbestemt behov).
2. Intensiv læsning af fortællende tekster (man skal kunne læse omhyggeligt og forstå holdninger, hensigt og væsentlige detaljer i en tekst samt drage slutninger på baggrund af tekstens oplysninger).

Tekster i alt: ca. 10-15 normalsider.
Hvis der indgår opslagstekster, kan antallet af normalsider forøges med ca. 3 normalsider.
Teksterne er autentiske, evt. tilpassede til prøven.
Tidsforbrug i alt delprøve 1 og 2: 2 timer (ved delprøve 1 er der angivet en anbefalet tid).

2. Skriftlig fremstilling (2 delprøver)
1. Ud fra en tekst, ofte i form af et brev, skal man skrive et formelt/uformelt brev eller lignende henvendelse i et forholdsvis nuanceret og komplekst sprog med en forholdsvis høj grad af korrekthed. Man skal kunne besvare spørgsmål, beskrive, fortælle og påvirke, herunder foreslå, forklare og kommentere.
2. Man får to opgaver at vælge imellem. Ud fra en tekst suppleret med illustrationer eller andet grafisk eller faktuelt materiale, skal man skrive en længere (200-300 ord), sammenhængende fremstilling om et emne i et forholdsvis nuanceret og komplekst sprog med en forholdsvis høj grad af korrekthed. Man skal kunne udtrykke holdninger og synspunkter, uddybe, begrunde og sammenfatte.

I bedømmelsen indgår en vurdering af læselighed og helhedsindtryk.
Tidsforbrug i alt delprøve 1 og 2: 2½ time.

 

MUNDTLIG DEL

Mundtlig kommunikation

Formålet med prøven er vurdere, om prøvedeltageren kan
• forstå almindeligt forekommende kommunikation, hvor sproget er forholdsvis nuanceret og komplekst,
• udveksle oplysninger, holdninger og synspunkter, begrunde og påvirke,
• udtrykke sig flydende, forståeligt og nuanceret i et sammenhængende sprog med en forholdsvis høj grad af kompleksitet og korrekthed.
Prøven består af et interview, en monolog og interaktion mellem de to prøvedeltagere.

Der er ingen forberedelsestid.

Delprøve 1

Prøvedeltagerne interviewes først én ad gangen og skal svare på mundtligt stillede spørgsmål.

Dernæst holder de på skift et oplæg på 3-4 minutter uden medvirken fra eksaminator. Prøvegrundlaget er enten et gennemført projektarbejde eller et emne, som prøvedeltageren har valgt at tale om.

Delprøve 2

Prøvedeltagerne får ved lodtrækning tildelt et ark med en billedserie eller lignende omhandlende et givet emne. Den første opgave består i at tale sammen om emnet, idet det er deres fælles pligt at holde samtalen i gang og at begge får demonstreret deres sproglige kompetence.
Efter seks minutter går man videre til diskussionen, hvor de nu hver især på baggrund af den foregående interaktion skal diskutere aspekter af emnet med eksaminator.

Prøvetid for begge delprøver inklusive votering i alt: ½ time.
Ved individuel prøveaflæggelse: 20 minutter.
Ved aflæggelse med tre prøvedeltagere: 45 minutter.

Sidst opdateret: 31.08.2019