Prøve i Dansk 2

Danskprøver 01

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve ligger før den mundtlige. Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges parvis. I tilfælde af et ulige antal prøvedeltagere aflægges prøven af tre prøvedeltagere i sidste forløb, mens den aflægges individuelt i tilfælde af forfald.

Den skriftlige del 
• Læseforståelse: Består af 2 delprøver. Der gives én samlet karakter.
• Skriftlig fremstilling: Består af 2 delprøver. Der gives én samlet karakter.

Den mundtlige del
Består af to delprøver:
• Delprøve 1 består af to opgaver: Et interview og en monolog.
• Delprøve 2 består af to opgaver: En interaktion og en diskussion.
Der gives én samlet karakter for den mundtlige del.

Alle ordbøger må benyttes ved prøven.
Der gives 3 karakterer som nævnt ovenfor.
Man kan ikke dumpe til prøven.
Der er ikke mulighed for sygeeksamen.

Beskrivelse af de enkelte delprøver

SKRIFTLIG DEL

Formålet med prøven er at vurdere, om prøvedeltageren kan
• bruge forskellige læsemåder,
• skrive formelle henvendelser og uformelle breve.

1. Læseforståelse (2 delprøver)

Man prøves i forskellige læsemåder:

1. Skimme og punktlæse informations- eller opslagsmateriale (man skal kunne læse hurtigt og finde konkrete oplysninger i en tekst).
2. Intensiv læsning af fortællende tekster (man skal kunne læse omhyggeligt og forstå holdninger og væsentlige detaljer i en tekst).

Tekster i alt: ca. 6 normalsider.
Hvis der indgår opslagstekster, kan antallet af normalsider forøges med ca. 2 normalsider.
Teksterne kan både være autentiske, evt. tilpassede til prøven, eller konstruerede.
Tidsforbrug i alt delprøve 1 og 2: 1½ time (ved delprøve 1 er der angivet en anbefalet tid).

2. Skriftlig fremstilling (2 delprøver)

1. Man får to opgaver at vælge imellem. I begge tilfælde skal man kunne skrive en formel henvendelse i et situationstilpasset, forståeligt sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed. Man skal kunne give konkrete informationer, udtrykke holdninger og påvirke.
2. Ud fra en tekst med stikord og angivelse af en situation skal man kunne skrive et uformelt brev på ca. 100 ord i et forholdsvist sammenhængende, situationstilpasset og forståeligt sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed. Man skal kunne give konkrete informationer, udtrykke holdninger og påvirke.

I bedømmelsen indgår en vurdering af læselighed og helhedsindtryk.
Tidsforbrug i alt delprøve 1 og 2: 1½ time.

MUNDTLIG DEL

Mundtlig kommunikation

Formålet med prøven er vurdere, om prøvedeltageren kan
• forstå enkel kommunikation,
• beskrive og fortælle,
• udveksle oplysninger, holdninger og synspunkter, begrunde og påvirke,
• udtrykke sig i et flydende, forståeligt og sammenhængende sprog med en vis grad af kompleksitet og korrekthed.
Prøven består af et interview, en monolog og interaktion mellem de to prøvetagere.

Der er ingen forberedelsestid.

Delprøve 1

Prøvedeltagerne interviewes først én ad gangen og skal svare på mundtligt stillede spørgsmål.

Dernæst holder de på skift et oplæg på 3-4 minutter uden medvirken fra eksaminator. Prøvegrundlaget er enten et gennemført projektarbejde eller et emne, som prøvedeltagerne har valgt at tale om.

Delprøve 2

Prøvetagerne får ved lodtrækning tildelt et ark med en billedserie eller lignende omhandlende et givet emne. Den første opgave består i at tale sammen om emnet, idet det er deres fælles pligt at holde samtalen i gang og at begge får demonstreret deres sproglige kompetence.
Efter seks minutter går man videre til diskussionen, hvor de nu hver især på baggrund af den foregående interaktion skal diskutere aspekter af emnet med eksaminator.

 
Prøvetid for begge delprøver inklusive votering i alt: ½ time.
Ved individuel prøveaflæggelse: 20 minutter.
Ved aflæggelse med tre prøvedeltagere: 45 minutter.

Sidst opdateret: 31.08.2019